Recupel | BeCommerce
Odoo + afbeelding en tekst

 2. Recupel

Sinds 2001 geldt in België (en bij uitbreiding in de gehele Europese Unie) de zogenaamde terugnameplicht bij de verkoop van elektrische en elektronische apparaten.

Producenten en invoerders zijn verplicht de door hen op de markt gebrachte apparaten terug in te zamelen en te recycleren. In België werd daartoe de vzw Recupel opgericht, een zogenaamd ‘collectief systeem’ dat instaat voor de uitvoering van de wettelijke verplichtingen die ter zake aan hen opgelegd zijn.

Producenten en invoerders van elektrische en/of elektronische apparaten op de Belgische markt moeten:

  • zich hetzij aansluiten bij Recupel;

  • hetzij een individueel plan indienen bij de Belgische regionale overheden waarbinnen ze actief zijn (Brussel, Vlaanderen, Wallonië).

Per type apparaat is er door de overheden een Recupel-bijdrage bepaald die de kosten dekt van de inzameling en de recyclage. De producenten en invoerders doen periodiek bij Recupel een aangifte van hetgeen ze in België op de markt gebracht hebben en storten de overeenkomstige bijdragen door aan Recupel. De producenten en invoerders rekenen de Recupel-bijdrage aan op hun facturen aan klanten, die vervolgens deze bijdrage systematisch en onveranderd doorrekenen aan hun klanten steeds verderop in de commerciële keten. Finaal is het de eindafnemer (de consument of het bedrijf) die de Recupel bijdrage betaalt zonder deze te kunnen recupereren van een andere schakel in de ketting volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’.

Door de betaling van de Recupel-bijdrage verwerft de eindgebruiker het recht zijn/haar afgedankt apparaat gratis in te leveren bij het Recupel systeem (o.a. via de recyclageparken en de betrokken retailers) en door Recupel te laten recycleren op een deskundige wijze.

De wetgeving bepaalt dat de Recupel-bijdrage altijd duidelijk bij de prijs vermeld moet worden. Dit kan onder de vorm van de vermelding van het effectieve bedrag van de Recupel-bijdrage, of door toevoeging van de vermelding ‘Recupel inbegrepen’ bij de prijs.

De terugnameplicht houdt in dat de verkoper - en de afleveraar in een e-commerce context - bij de verkoop van elektrische en elektronische toestellen verplicht is om het afgedankte gelijkaardige toestel gratis aan te nemen indien dit wordt aangeboden bij de levering van het nieuwe toestel.

Als belangenorganisatie voor de digitale handel vindt BeCommerce het uitermate belangrijk dat ook webshops aan bovenstaande verplichtingen voldoen. De wettelijke bepalingen in het kader van de terugnameplicht werden dan ook opgenomen in onze checklist dat fungeert als toetsingskader om het BeCommerce vertrouwenskeurmerk te kunnen behalen. Dit betekent concreet dat de leden van BeCommerce die elektrische en/of elektronische apparaten verkopen, het BeCommerce vertrouwenskeurmerk pas zullen kunnen behalen of behouden indien zij aan de wettelijke verplichtingen voldoen. 

Start met de klant – vind uit wat ze willen en geef het aan hen