Algemene voorwaarden | BeCommerce

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die BeCommerce aanbiedt.

Artikel 1 - Identiteit

Asbl BeCommerce vzw

Sinter-Goedelevoorplein 5 
1000 Brussel
Telefoonnummer: +32 (0) 2 58 81 888
E-mailadres: info@becommerce.be
BTW-identificatienummer: BE0894.199.943

Artikel 2  - Diensten/producten

Behalve ondubbelzinnig en schriftelijk akkoord, hebben de huidige voorwaarden betrekking op elke verkoop van producten of diensten van BeCommerce, inbegrepen het lidmaatschap aan de vereniging en de organisatie van seminaries en evenementen. Deze voorwaarden gelden boven alle andere voorwaarden, inbegrepen deze opgelegd door andere partijen. 

Artikel 3 - Facturatie

Alle facturen van BeCommerce zijn contant te betalen, behalve indien het expliciet en schriftelijk anders overeengekomen is. Bij niet-betaling op de vervaldag, zal het bedrag, met het volste recht en zonder ingebrekestelling, vermeerderd worden met een interest van 1% per maand. 

Artikel 4 - Lidmaatschap

Het BeCommerce lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend hernieuwd. Het lidmaatschap loopt over 12 maanden. De lidmaatschapsbijdrage is niet-terugbetaalbaar. 

Artikel 5 - Vertrouwenskeurmerk

Het BeCommerce vertrouwenskeurmerk is verplicht voor alle BeCommerce leden. Om het lidmaatschap te behouden is elk lid verplicht het BeCommerce vertrouwenskeurmerk te behalen ingevolge de onafhankelijke certificeringsprocedure uitgevoerd door Bureau Veritas. Na deze procedure succesvol af te ronden, dient het BeCommerce lid dit vertrouwenskeurmerk te implementeren op zijn webshop.  

Artikel 6 - Opzegging lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap bij BeCommerce is enkel mogelijk door middel van een schrijven, en dit ten laatste op 30 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor het lid zijn lidmaatschap wilt opzeggen. Opzegging van het lidmaatschap is pas mogelijk na de initiële twaalf maanden lidmaatschap. 

Artikel 7 - Bestellingen/inschrijvingen

Elke bestelling van een product of elke inschrijving aan een workshop, evenement of elke andere conferentie met een betalende inkom wordt bij BeCommerce geregistreerd bij ontvangst van het ingevuld inschrijvingsformulier. BeCommerce is niet gebonden om een inschrijving of bestelling te confirmeren. Elke annulering van een bestelling of inschrijving aan een seminarie of elke andere conferentie of evenement met een betalende inkom, is niet-terugbetaalbaar.

Artikel 8 - Verwerking persoonsgegevens

Alle persoonlijke gegevens, die aan BeCommerce gecommuniceerd worden in het kader van het lidmaatschap, worden geregistreerd in haar databestand. Elk betrokken individu beschikt over een recht op toegang en verbetering. Hij/zij kan zich verzetten tegen de verwerking van deze gegevens voor direct marketing doeleinden.  

Artikel 9 - Geschillenbeslechting 

In geval van een geschil, zij het voor welke reden ook, zijn enkel de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van BeCommerce bevoegd.


© 2012 BeCommerce (https://www.becommerce.be). Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden, privacy statement en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van BeCommerce (info@becommerce.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.