Algemene voorwaarden | BeCommerce

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die BeCommerce aanbiedt.

Artikel 1 - Identiteit

Asbl BeCommerce vzw

Markiesstraat 1
1000 Brussel
Telefoonnummer: +32 (0) 2 58 81 888
E-mailadres: info@becommerce.be
BTW-identificatienummer: BE0894.199.943

Artikel 2  - Diensten/producten

Behalve ondubbelzinnig en schriftelijk akkoord, hebben de huidige voorwaarden betrekking op elke verkoop van producten of diensten van BeCommerce, inbegrepen het lidmaatschap aan de vereniging, extra services en de organisatie van seminaries en evenementen. Deze voorwaarden gelden boven alle andere voorwaarden, inbegrepen deze opgelegd door andere partijen. 

Door beroep te doen op of gebruik te maken van een dienst van BeCommerce, een aanvraag tot lidmaatschap, het plaatsen van bestellingen en/of het afsluiten van een overeenkomst met BeCommerce erkent de klant en/of de gebruiker dat hij een exemplaar van deze voorwaarden heeft ontvangen dan wel voorafgaandelijk kennis van heeft genomen, dat dezen hem tegenstelbaar zijn en aanvaardt hij op onherroepelijke wijze de toepassing ervan. 


Artikel 3 - Facturatie

Alle facturen van BeCommerce zijn contant te betalen, behalve indien het expliciet en schriftelijk anders overeengekomen is. Bij niet-betaling op de vervaldag, zal het bedrag, met het volste recht en zonder ingebrekestelling, vermeerderd worden met een interest van 1% per maand. 

Artikel 4 - Lidmaatschap

Als een organisatie (onderneming, bedrijf, rechtspersoon, natuurlijke persoon, hierna: de aanvrager) een aanvraag indient tot lidmaatschap incl. vertrouwenskeurmerk, wordt dit onherroepelijk gekwalificeerd als een bindend lidmaatschap. 

Het BeCommerce lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend hernieuwd. Het lidmaatschap loopt over 12 maanden. De lidmaatschapsbijdrage is niet-terugbetaalbaar. De lidmaatschapsbijdrage is excl. BTW

Artikel 5 - Vertrouwenskeurmerk

Het BeCommerce vertrouwenskeurmerk is verplicht voor alle BeCommerce leden. Om het lidmaatschap te behouden is elk lid verplicht het BeCommerce vertrouwenskeurmerk te behalen ingevolge de onafhankelijke certificeringsprocedure uitgevoerd door Bureau Veritas. Na deze procedure succesvol af te ronden, dient het BeCommerce lid dit vertrouwenskeurmerk te implementeren op zijn webshop.  

Ieder certificaat heeft betrekking op een welbepaalde website. Voor ieder andere website met een andere URL, zal de aanvrager het bedrag van de certificatie moeten voldoen als hij het BeCommerce vertrouwenskeurmerk daaraan wil verbinden. 

Artikel 6 - Contributie

Elk lid is verplicht de contributie te voldoen binnen de daarvoor in de factuur aangegeven termijn. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt en ook na twee (2) aanmaningen uitblijft, wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau. De kosten liggen ten laste van het lid dat in gebreke is gebleven.

De contributiecategorieën zijn onderworpen aan een mogelijke tweejaarlijkse herziening. Deze herziening zal enkel uitgevoerd worden op basis van een objectieve grond zoals een wijziging in de ecommerce sector. BeCommerce zal op geen moment zonder geldige reden de prijs, kenmerken of voorwaarden van de overeenkomst wijzigen. 

De te betalen contributie wordt jaarlijks bepaald op basis van het omzetcijfer van de onderneming van 2 jaar geleden. Deze wordt bepaald op basis van de jaarrekening die op vrijwillige basis wordt aangeleverd door het lid. Het lid zal BeCommerce de jaarrekening bezorgen ten laatste de eerste week van februari van het nieuwe jaar. BeCommerce is bereid een geheimhoudingovereenkomst te ondertekenen. Gelieve uw verzoek te versturen naar legal@becommerce.be.

Indien het lid geen jaarrekening aanlevert, zal BeCommerce de informatie opvragen bij een officiële of erkende instantie. Hiervoor brengt BeCommerce een kost van € 100 in rekening. Wanneer BeCommerce in de onmogendheid is om de jaarrekening in te kijken of een gerechtvaardigde schatting te maken, wordt het lid automatisch onderverdeeld in categorie 3 (€ 2.200).

Artikel 7 - Niet-conform gebruik vertrouwenskeurmerk

Als BeCommerce een niet-conform gebruik vaststelt van het vertrouwenskeurmerk, zal zij de desbetreffende gebruiker dertig (30) dagen de kans geven om zich in regel te stellen. Bij gebrek aan regularisatie, kan de raad van bestuur beslissen het label in te trekken. 

Artikel 8 - Opzegging lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap bij BeCommerce is enkel mogelijk door middel van een schrijven, en dit ten laatste op 30 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor het lid zijn lidmaatschap wilt opzeggen. Opzegging van het lidmaatschap is pas mogelijk na de initiële twaalf maanden lidmaatschap. 

Artikel 9 - Bestellingen/inschrijvingen

Elke bestelling van een product of elke inschrijving aan een workshop, evenement of elke andere conferentie met een betalende inkom wordt bij BeCommerce geregistreerd bij ontvangst van het ingevuld inschrijvingsformulier. BeCommerce is niet gebonden om een inschrijving of bestelling te confirmeren. Elke annulering van een bestelling of inschrijving aan een seminarie of elke andere conferentie of evenement met een betalende inkom, is niet-terugbetaalbaar.

Artikel 10 - Verwerking persoonsgegevens

Alle persoonlijke gegevens, die aan BeCommerce gecommuniceerd worden in het kader van het lidmaatschap, worden geregistreerd in haar databestand. Elk betrokken individu beschikt over een recht op toegang en verbetering. Hij/zij kan zich verzetten tegen de verwerking van deze gegevens voor direct marketing doeleinden. 

Artikel 11 - Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in netwerk of verbinding van gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of ingeschakelde derden, ...

Artikel 12 - Geschillenbeslechting 

U kan zich ten eerste richten tot BeCommerce door te mailen naar info@becommerce.be. Wij bekijken het geschil binnen een redelijke termijn. In geval van een geschil, zij het voor welke reden ook, zijn enkel de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van BeCommerce bevoegd. Geschillen worden worden beslecht volgens het Belgisch recht


© 2012 BeCommerce (https://www.becommerce.be). Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden, privacy statement en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van BeCommerce (info@becommerce.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.