Strategische niet-commerciële samenwerkingen | BeCommerce

Strategische
niet-commerciële
samenwerkingen

Om onze doelen te kunnen realiseren, werkt BeCommerce samen met andere non-profitorganisaties hetzij via onze standaardovereenkomsten, hetzij via overeenkomsten die door de betrokken entiteit naar voor worden geschoven.

Meer informatie over deze niet-commerciële samenwerkingen kan bekomen worden via info@becommerce.be.

Odoo • Tekst en afbeelding

1. Recupel

Sinds 2001 geldt in België (en bij uitbreiding in de gehele Europese Unie) de zogenaamde terugnameplicht bij de verkoop van elektrische en elektronische apparaten.

Producenten en invoerders zijn verplicht de door hen op de markt gebrachte apparaten terug in te zamelen en te recycleren. In België werd daartoe de vzw Recupel opgericht, een zogenaamd ‘collectief systeem’ dat instaat voor de uitvoering van de wettelijke verplichtingen die ter zake aan hen opgelegd zijn.

Producenten en invoerders van elektrische en/of elektronische apparaten op de Belgische markt moeten:

  • zich hetzij aansluiten bij Recupel;

  • hetzij een individueel plan indienen bij de Belgische regionale overheden waarbinnen ze actief zijn (Brussel, Vlaanderen, Wallonië).

Per type apparaat is er door de overheden een Recupel-bijdrage bepaald die de kosten dekt van de inzameling en de recyclage. De producenten en invoerders doen periodiek bij Recupel een aangifte van hetgeen ze in België op de markt gebracht hebben en storten de overeenkomstige bijdragen door aan Recupel. De producenten en invoerders rekenen de Recupel-bijdrage aan op hun facturen aan klanten, die vervolgens deze bijdrage systematisch en onveranderd doorrekenen aan hun klanten steeds verderop in de commerciële keten. Finaal is het de eindafnemer (de consument of het bedrijf) die de Recupel bijdrage betaalt zonder deze te kunnen recupereren van een andere schakel in de ketting volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’.

Door de betaling van de Recupel-bijdrage verwerft de eindgebruiker het recht zijn/haar afgedankt apparaat gratis in te leveren bij het Recupel systeem (o.a. via de recyclageparken en de betrokken retailers) en door Recupel te laten recycleren op een deskundige wijze.

De wetgeving bepaalt dat de Recupel-bijdrage altijd duidelijk bij de prijs vermeld moet worden. Dit kan onder de vorm van de vermelding van het effectieve bedrag van de Recupel-bijdrage, of door toevoeging van de vermelding ‘Recupel inbegrepen’ bij de prijs.

De terugnameplicht houdt in dat de verkoper - en de afleveraar in een e-commerce context - bij de verkoop van elektrische en elektronische toestellen verplicht is om het afgedankte gelijkaardige toestel gratis aan te nemen indien dit wordt aangeboden bij de levering van het nieuwe toestel.

Als belangenorganisatie voor de digitale handel vindt BeCommerce het uitermate belangrijk dat ook webshops aan bovenstaande verplichtingen voldoen. De wettelijke bepalingen in het kader van de terugnameplicht werden dan ook opgenomen in onze checklist dat fungeert als toetsingskader om het BeCommerce vertrouwenskeurmerk te kunnen behalen. Dit betekent concreet dat de leden van BeCommerce die elektrische en/of elektronische apparaten verkopen, het BeCommerce vertrouwenskeurmerk pas zullen kunnen behalen of behouden indien zij aan de wettelijke verplichtingen voldoen. 

Odoo + afbeelding en tekst

2. Fedustria

BeCommerce heeft een strategisch partnerschap aan met Fedustria, de Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie. In België vertegenwoordigt Fedustria zo’n 1.800 ondernemingen waarvan meer dan 90% kmo’s zijn. Samen creëren ze meer dan 38.000 directe jobs en halen ze een omzet van 9,6 miljard euro, waarvan ca. 70 % uit export. 

De missie van Fedustria bestaat erin de ondernemingen van de textiel-, hout- en meubelindustrie te helpen bij hun succesvolle ontwikkeling en dit door vrijwaring en versterking van hun competitiviteit. Dit gebeurt door op te treden als vertegenwoordiger van deze sectoren, een actieve verdediging van de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten bedrijven, een ruim aanbod van gespecialiseerde diensten, het creëren van een gemeenschappelijke vormings- en ontmoetingsplaats voor de leden, en een accurate en snelle informatieverstrekking.

Alle sectoren worden tegenwoordig geconfronteerd met technologische uitdagingen, inclusief de textiel-, hout- en meubelindustrie. Digitale aanwezigheid is één zaak, digitale handel is een heel andere zaak. 

Door dit strategisch partnerschap willen BeCommerce en Fedustria zoveel mogelijk leden en partners op de hoogte houden over de meest recente digitale trends en data op vlak van e-commerce.