FAQ consumenten | BeCommerce

FAQ consumenten

Vind hieronder het antwoord op veelgestelde vragen van consumenten.

Deze pagina is in constructie en wordt geregeld aangepast.

Dropshipping is een term binnen e-commerce en betekent letterlijk 'drop the shipping', laat het verschepen vallen. De leverancier of groothandelaar gaat het aangekochte product rechtstreeks naar de consument opsturen. Zo kan het zijn dat u een product aankoopt bij een Belgische webshop, maar dat het product rechtstreeks wordt opgestuurd door een Chinese groothandelaar.

Het is vaak niet duidelijk dat er sprake is van dropshipping aangezien dit vaak niet gecommuniceerd wordt aan de consument. Let onder andere op de leveringstijd en leveringskosten. Vaak zijn deze langer en duurder dan bij een klassieke webshop. Ook de productomschrijving kan een aanwijzing zijn van dropshipping. In veel gevallen worden foto's en omschrijvingen gewoon overgenomen van de groothandelaar. Daarnaast is het ook belangrijk om de prijzen te vergelijken. Bij dropshipping worden vaak producten verkocht tegen een veel hogere prijs dan bij de website van de buitenlandse onderneming zelf. Toch is het niet interessant om te bestellen bij de Chinese groothandelaar aangezien er vaak geen dienst na verkoop is en deze niet altijd voldoen aan Europese en Belgische wetgeving.

E-commerce is een Engelstalige term en betekent letterlijk elektronische handel. Dit is een zeer brede term en kan ruim omschreven worden als iedere bestelling online via het internet. Dit kan zowel over goederen als diensten gaan. Uit deze definitie kunnen we afleiden dat er geen verplichting tot levering aan huis is om effectief van e-commerce te spreken. Zo is het mogelijk dat u een online dienst of product aankoopt zonder dat deze fysiek geleverd wordt bv. de aankoop van een app, de aankoop van concerttickets, reserveringen, ...  Daarnaast valt 'click-and-collect' ook onder de noemer e-commerce: je bestelt iets online en laat het leveren bij een afhaalpunt.

In de wetgeving wordt er vooral gesproken over verkoop op afstand en een overeenkomst op afstand: Iedere overeenkomst die tussen de onderneming en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de consument en waarbij, tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand (art. I.8, 15° WER).

Een faillissement kan uit het niets uit de lucht komen vallen. Naast de algemene schuldeisers zoals onbetaalde leveranciers, zijn ook vaak heel wat consumenten de dupe van het faillissement. Wat kan jij doen als je als consument gehandeld hebt met een onderneming die failliet verklaard is. 

  1. Meld je aan bij de curator


Wanneer het faillissement wordt uitgesproken, wordt een curator aangesteld. Deze curator gaat na hoeveel financiële middelen de onderneming heeft en welke schuldeisers recht hebben op betaling. U kan nagaan welke curator aangesteld is via de Kruispuntbank voor Ondernemingen of het Belgisch Staatsblad.

Informeer uzelf goed over de situatie van het faillissement.

  1. U heeft een bestelling geplaatst en u heeft reeds betaald 

Heeft u een bestelling en betaling gedaan bij een onderneming voor deze failliet is gegaan kan u dit aangeven. Het is wettelijk bepaald dat iedere schuldeiser een aangifte van schuldvordering kan doen via het Centraal Register Solvabiliteit (Regsol) ( www.regsol.be ). De werkwijze voor het indienen van de vordering wordt verder toegelicht op de website. De curator zal nagaan of zij een dividend kan uitkeren. Na het faillissement is de kans klein dat u uw geld terugkrijgt aangezien de consument als laatste in de rij van terugbetalingen staat.

Indien het faillissement zou worden ingetrokken, is de onderneming verplicht om de levering te voldoen of de reeds betaalde gelden terug te betalen. 

Doet u een aankoop en betaling na de uitspraak van het faillissement, worden deze gelden normaliter op een tussenrekening geplaatst. In de meeste gevallen zal de curator niet overgaan tot de levering van de producten, maar zal zij de gelden terugstorten. 

  1. U heeft een bestelling geplaatst, maar u heeft nog niet betaald

Annuleer de bestelling. Betaal pas het bedrag wanneer u zekerheid krijgt van de curator dat er effectief geleverd zal worden.

Opgelet: het BeCommerce Keurmerk is géén garantiefonds voor financieel onvermogen waarop bijvoorbeeld in geval van faillissement van een aangesloten bedrijf aanspraak gemaakt kan worden.

De onafhankelijkheid van BeCommerce bij het toekennen van het BeCommerce vertrouwenskeurmerk is zeer belangrijk voor ons. Het certificatieproces kunnen we opdelen in twee fases: de veiligheidsscan en de 'compliance scan'. Voor beide onderdelen van het proces doen wij beroep op onafhankelijke externe partners respectievelijk Forus-P en het auditkantoor Bureau Veritas. 

Forus-P onderzoekt de technische kant van de webshops. Deze controle wordt zesmaandelijks uitgevoerd en controleert de webshops op kwestbaarheden (OWASP10).

Bureau Veritas gaat na of de webshop in overeenstemming is met de wettelijke vereisen en de vereisen dat BeCommerce zelf oplegt aan haar leden. Tweejaarlijks vindt een hercertificatie plaats waarbij de webshop opnieuw onderworpen wordt aan een 'compliance audit'.

Een webshop kan pas het vertrouwenskeurmerk toegekend krijgen als beide controles positief zijn. 

Neen, Het BeCommerce Vertrouwenskeurmerk staat los van de nationaliteit van de webshop en is dus niet specifiek gericht op Belgische ondernemers. BeCommerce is een vereniging met het doel het consumentenvertrouwen in de e-commerce te vergroten. Binnen onze vereniging brengen we dan ook ondernemingen die actief zijn op de Belgische digitale markt samen onder het BeCommerce Vetrouwenskeurmerk. Het is dus perfect mogelijk dat een Nederlandse webshop, actief in België ons keurmerk draagt. De meeste van onze leden situeren zich in de Benelux. 

De webshop krijgt het vertrouwenskeurmerk toegekend na het doorlopen van een certificatieprocedure. Dit betekent dat u veilig kan winkelen met het BeCommerce Vertrouwenskeurmer aangezien deze webshop gecontroleerd zijn op de conformiteit met Belgische en Europese wetgeving. Uw rechten zijn dan ook beschermd. 

De consument beschikt over een wettelijk herroepingsrecht bij een aankoop op afstand (art. VI.47-VI.53 WER). De consument kan zich beroepen op het herroepingsrecht gedurende 14 kalenderdagen. Hiervoor dient zij geen motivatie te geven en worden geen kosten aangerekend anders dan de kosten die wettelijk bepaald zijn. Zo kunnen de kosten van terugzending ten laste liggen van de consument.

De consument kan de onderneming op verschillende manieren informeren over het herroepingsrecht: Ze kan dit doen door het invullen van een herroepingsformulier of een ondubbelzinnige verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de overeenkomst blijkt (bv. telefoon, e-mail, post, enz.). De onderneming kan zelf een modelformulier ter beschikking stellen aan de consument.

De onderneming vergoedt alle van de consument ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten binnen een termijn van 14 dagen volgend op de dag waarop ze wordt geïnformeerd door de consument over de herroeping. Deze terugbetaling gebeurt via het zelfde betaalmiddel dat de consument gebruikt heeft voor de oorspronkelijke aankoop, tenzij de consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd.

Het antwoord op deze vraag hangt sterk van de situatie af. We sommen even alles op: 

Verzendkosten

Omtrent verzendkosten zijn er geen wettelijke regelen. De webshop beslist zelf of zij de verzendkosten en leveringskosten doorrekent aan de consument. Zo opteren veel webshops om geen verzendkosten aan te rekenen van zodra een minimumbedrag aan goederen besteld wordt. De webshop heeft wel een verplichting om de consument te informeren over alle extra kosten die verbonden zijn aan de aankoop. 

Terugzendkosten

Wanneer u iets online koopt, heeft u veertien dagen bedenktijd (herroepingsrecht). Wanneer u zich beroept op het herroepingsrecht, moet u natuurlijk ook de goederen terugzenden naar de webshop. De wet bepaald dat deze kosten ten laste zijn van de consument tenzij de webshop beslist heeft de kosten zelf te dragen of nagelaten heeft de consument mee te delen dat zij de kosten moet dragen (art. VI.51 WER). De webshops zullen dit altijd vermelding in hun algemene voorwaarden.