FAQ onderneming | BeCommerce

FAQ ondernemingen

Vind hieronder het antwoord op veelgestelde vragen van ondernemingen

Deze pagina is in constructie en wordt geregeld aangepast.

FAQ omtrent E-commerce

Iedere onderneming die producten online verkoopt via een webshop binnen de EU, is verplicht BTW af te dragen. In het geval van verkoop op afstand wordt de BTW afgedragen in het land waar de onderneming gevestigd is tenzij bepaalde omzetdrempels overschreden zijn. Als de omzetdrempel van het land van de consument overschreden wordt, moet de BTW-afgifte gebeuren in het land van de consument. 

In 2021 wordt de regelgeving grondig gewijzigd. Er geldt één principe: de BTW moet worden afgedragen in het land van de consument. Als e-commerce onderneming is dit natuurlijk niet altijd even eenvoudig. Ondernemingen kunnen aangifte doen van hun BTW-verplichtingen per EU-land in een aangifte namelijk de One-Stop-Shop-aangifte (OSS). Deze aangifte moet gebeuren in het land waar de onderneming gevestigd is. 

De cookiebar bestaat in verschillende soorten en maten, maar wat zijn de vereisten waaraan een cookiebar wettelijk zeker moet aan voldoen?

De verplichte toestemming van de consument

Als onderneming ben je verplicht om de expliciete toestemming te vragen voor het plaatsen van analytische en commerciële cookies. De onderneming moet geen toestemming vragen voor zogenoemde functionele cookies (meer informatie over de verschillende soorten cookies kan je hierboven vinden). Deze toestemming moet vrij, specifiek, geïnformeerd en intrekbaar zijn. Deze toestemming moet een het gevolg zijn van een positieve actie: bijvoorbeeld het aanvinken van een vakje, klikken op een button, verslepen van een balkje, ... Het scrollen op de website wordt dus niet beschouwd als een geldige toestemming. 

De technische aspecten van de cookiebar

De wetgever legt geen vormvereisten op waaraan een cookiebar moet voldoen. De wetgever verduidelijkt wel dat een cookie wall niet toegelaten is. Belangrijk dat een link vermeld wordt in de cookiebar naar het cookiebeleid waar meer informatie wordt gegeven over de verschillende soorten cookies, het doel en de bewaartijd van deze cookies, alsook informatie over het intrekken van de toestemming.  

Wat zijn de verschillende soorten cookies?

In het algemeen kan je drie verschillende soorten cookies onderscheiden: 

1) Functionele cookies: 

Dit zijn cookies die nodig zijn om de goede werking van de website te garanderen. Zonder deze cookies zou de website niet naar behoren werken. Het gaat over cookies die gebruikt worden voor de overdracht van signalen over een netwerk of cookies die gebruikt worden voor het uitvoeren van een dienst. Enkele voorbeelden zijn: shopping cards, plug-ins naar sociale netwerken, beveiligingscookies, ... 

2) Analytische cookies 

Deze cookies hebben voornamelijk tot doel om statistische bevindingen op te maken. Analytische cookies meten het websitebezoek van de consument. Hiermee kan de consument nagaan welke pagina's het meeste bezoek krijgen van de consument. Het belangrijkste voorbeeld van analytische cookies is Google Analytics.

3) Commerciële cookies 

Commerciële cookies zijn cookies die voornamelijk gebruikt worden voor marketingdoeleinden. Dit is echter een brede term. Het kan gaan over het onthouden van iemands voorkeuren, het plaatsen van advertenties of third party cookies.

Hoe omschrijf ik deze cookies het best in mijn cookiebeleid?

Het is belangrijk dat u de verschillende cookies gaat omschrijven en wat precies het doel is van deze cookies. Louter een melding maken dat er gebruik wordt gemaakt van cookies is onvoldoende. Je maakt best een onderscheid tussen de verschillende soorten cookies. Volgende informatie neemt u het best op om volledig correct te zijn: per cookie de naam van de cookie en eventueel de naam van de derde partij die de cookie plaatst, het doel van de cookie en de bewaartermijn. 

De digitale investeringsaftrek is een fiscale aftrek van 13,5% voor alle investeringen die u als onderneming heeft gemaakt in digitale betalings- en facturatiesystemen, alsook de ICT-beveiliging. Als u een webshop heeft laten ontwikkelen, heeft u dus recht op een digitale investeringsaftrek berekend op het totale investeringsbedrag. 

Echter niet iedere onderneming komt in aanmerking. Ondernemingen die als klein worden beschouwd volgens de vennootschapswetgeving kunnen beroep doen op de digitale investeringsaftrek. Artikel 1:24, §1 tot 6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen omschrijft een kleine onderneming als iedere onderneming die voor het laatste afgesloten boekjaar niet meer dan een van de volgende criteria overschreden heeft: 

  • Jaargemiddelde van het aantal werknemers: 50

  • Jaaromzet, exclusief de belastingen over de toegevoegde waarde: 9.000.000 euro

  • Balanstotaal: 4.500.000 euro

E-commerce is een Engelstalige term en betekent letterlijk elektronische handel. Dit is een zeer brede term en kan ruim omschreven worden als iedere bestelling online via het internet. Dit kan betrekking hebben op zowel goederen als diensten. Uit deze definitie kunnen we afleiden dat er geen verplichting tot levering aan huis is om effectief van e-commerce te spreken. Zo is het mogelijk dat u een online dienst of product aankoopt zonder dat deze fysiek geleverd wordt bv. de aankoop van een app, de aankoop van concerttickets, reserveringen, ...  Daarnaast valt ook het fenomeen van 'click-and-collect' onder e-commerce: je bestelt iets online en laat het leveren bij een afhaalpunt.

In de wetgeving wordt er vooral gesproken over verkoop op afstand en een overeenkomst op afstand: Iedere overeenkomst die tussen de onderneming en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de consument en waarbij, tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand (art. I.8, 15° WER).

De consument beschikt over een wettelijk herroepingsrecht bij een aankoop op afstand (art. VI.47-VI.53 WER). De consument kan zich beroepen op het herroepingsrecht gedurende 14 kalenderdagen. Hiervoor dient zij geen motivatie te geven en worden geen kosten aangerekend anders dan de kosten die wettelijk bepaald zijn. Zo kunnen de kosten van terugzending ten laste liggen van de consument.

De consument kan de onderneming op verschillende manieren informeren over het herroepingsrecht: ze kan dit doen door het invullen van een herroepingsformulier of een ondubbelzinnige verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de overeenkomst blijkt (bv. telefoon, e-mail, post, enz.). De onderneming kan zelf een modelformulier ter beschikking stellen aan de consument.

De onderneming vergoedt alle van de consument ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten binnen een termijn van 14 dagen volgend op de dag waarop ze wordt geïnformeerd door de consument over de herroeping. Deze terugbetaling gebeurt via het zelfde betaalmiddel dat de consument gebruikt heeft voor de oorspronkelijke aankoop, tenzij de consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd.

Het is belangrijk dat de onderneming de consument informeert over het herroepingsrecht en de eventuele uitzonderingen op het herroepingsrecht. Indien de onderneming de consument niet informeert over het herroepingsrecht, dan wordt het herroepingsrecht verlengd met 12 maanden.

Een onderneming oprichten is niet altijd vanzelfsprekend. Voor meer informatie over het oprichten van een onderneming kan u terecht op de website van de FOD Economie. Hier kan u stapsgewijs uitleg vinden over het oprichten van een onderneming en wat u moet doen om conform te zijn met Belgische wetgeving. 

Daarnaast komt het voor dat u als buitenlandse onderneming een onderneming wil oprichten in België. Hiervoor verwijs ik u  naar de website van Business Belgium.

Bij de inwerkingtreding van de tweede Europese richtlijn voor het betaalverkeer (PSD2), werd een wettelijk kader gecreëerd voor een veiliger betaalverkeer voor consument en handelaar. Het principe sterke klantenauthentificatie heeft het doel om klanten extra bescherming te geven bij online betalingen. 

Wat is sterke klantenauthentificatie?

Dit houdt in dat een consument zich moet authentiseren. Deze authentificatie moet minstens gebeuren aan de hand twee kenmerken van de volgende drie: 

  • Iets dat je weet (bv. pincode)

  • Iets dat je bezit (bv. kaartlezer/ smartphone)

  • Iets dat je eigen is (bv. vingerafdruk)

Dit betekent dat het niet meer mogelijk is om een aankoop te doen met enkel de kaartgegevens. 

Als handelaar heb je tot 31 december 2020 om de nodige aanpassingen aan uw betaalsysteem te doen. 

Wat is de terugnameplicht?

De terugnameplicht is een wettelijke verplichting voor alle ondernemingen die elektrische of elektronische toestellen op de Belgische markt brengen. Producenten en fabrikanten zijn verplicht om dergelijke toestellen in te zamelen en te recycleren. Deze verplichting geldt ook voor webshops. In België hebben ze daartoe de vzw Recupel opgericht, een zgn. ‘collectief systeem’ dat instaat voor de uitvoering van de wettelijke verplichtingen. Producenten en fabrikanten van elektrische/ elektronische apparaten kunnen zich aansluiten bij het collectief systeem Recupel of kunnen ter zake een individueel plan indienen bij de Belgische regionale overheden waarbinnen ze actief zijn.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U bent verplicht om de consument de mogelijkheid te geven om aan te geven om een gelijkaardig oud apparaat mee te geven ter recyclage. Dit kan voorzien worden door een opt-in checkbox te plaatsen in het bestelproces van een elektrisch of elektronisch toestel of een verwijzing te maken naar een pagina waar informatie wordt gegeven over de mogelijkheid tot teruggave. 

Bijkomend is het belangrijk dat u melding maakt van het effectieve bedrag van de recyclagebijdrage (Recupelbijdrage) bij de prijs of een vermelding plaatst dat de bijdrage in de prijs is inbegrepen.

Ondernemingen bieden steeds meer hun producten aan via online platformen zoals Bol.com, Amazon etc. In de verhouding tussen de onderneming en het platform zijn er bepaalde regels die nageleefd moeten worden. Op 12 juli 2020 treedt een nieuwe Europese Verordening 2019/1150 in werking die de onderneming meer rechten geeft en het platform duidelijke verplichtingen oplegt. 

De verplichtingen van het online platform

Ten eerste is het online platform verplicht om duidelijke algemene voorwaarden ter beschikking te stellen. Iedere wijziging moet meegedeeld worden aan de onderneming en wordt pas geldend beschouwd na het verstrijken van een opzegtermijn van minstens 15 dagen. Het online platform is verplicht informatie te verstrekken over de voorwaarden van de overeenkomst zoals de beëindiging, opzegging of opschorting. Als het online platform de samenwerking wil stopzetten of opschorten, moet dit verplicht gemotiveerd worden. 

Ten tweede moet het online platform voorzien in een mogelijkheid om geschillen op een eenvoudige en snelle manier op te lossen via bemiddeling. Hierbij duidt het platform twee of meer bemiddelaars aan. Het platform moet hierbij een redelijk aandeel van de bemiddelingskosten dragen. 

Om goederen te kunnen verkopen of diensten aan te bieden via het internet moet je een ondernemingsnummer hebben. Het is namelijk dit ondernemingsnummer die je zal moeten vermelden in de footer en de algemene voorwaarden van je webshop. Van zodra je een ondernemingsnummer hebt, kan je een webshop oprichten. Dit betekent dat je dus geen fysieke zaak moet hebben vooraleer je een webshop kan oprichten. Dit hoeft niet per se een vennootschap te zijn. Je kan ook perfect als eenmanszaak/zelfstandige een webshop oprichten.

Om een ondernemingsnummer aan te vragen, moet je je inschrijven bij de KBO. Dit kan je makkelijk doen via een erkend ondernemingsloket.

Belangrijk ga altijd na of je geen bijkomende vergunningen nodig hebt voor de verkoop van bepaalde producten bijvoorbeeld alcohol. 

Je werkt (deeltijds) en wil graag in bijberoep een webshop op richten. Dat kan! Hiervoor moet je zelfstandige worden in bijberoep. Je hebt namelijk een ondernemingsnummer nodig om een webshop te kunnen oprichten. Om een ondernemingsnummer aan te vragen, moet je je inschrijven bij de KBO. Dit kan je makkelijk doen via een erkend ondernemingsloket.

Wanneer je 18+ bent, kan je een webshop oprichten. Je kan dus perfect als student een webshop oprichten zolang je ouder bent dan 18 jaar. In bepaalde gevallen kan je het statuut van student ondernemer aanvragen.

Om te kunnen verkopen via het internet heb je een ondernemingsnummer nodig. Om een ondernemingsnummer aan te vragen, moet je je inschrijven bij de KBO. Dit kan je makkelijk doen via een erkend ondernemingsloket.

Vraag inlichtingen bij jouw universiteit/hogeschool.