Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

Ondernemers van BeCommerce streven naar een evenredige balans tussen rechten van consumenten en een goed ondernemingsklimaat voor verkoop op afstand. Zij hebben behoefte aan heldere regels en voorspelbaar toezicht. In Europa moeten geharmoniseerde regels ontstaan voor consumentenrechten en privacy met een minimum aan administratieve lasten. Deze doelen leiden tot een vijftal speerpunten voor BeCommerce:

1. Lobby Belgische wetgeving

Doel

Een evenredige balans tussen rechten van consumenten en een goed ondernemingsklimaat voor verkoop op afstand.

Prioriteiten

ePrivacy/cookies
In het parlementaire proces zorgen dat een werkbaar systeem blijft bestaan om cookies te accepteren. Dit is via een normale toestemming door de consument-eindgebruiker, zonder actieve opt-in. Voorts zal de inzet zijn op een transparante wijze van voorlichting aan eindgebruikers over cookiebeleid van diverse websites.

Wet koop op afstand
Naar werkbare interpretaties en dito wetgeving omtrent: informatieverplichting, garantiebepalingen, verzendkosten en het herroepingsrecht. Ook werkt BeCommerce aan werkbare leeftijdsverantwoorde distributie (en leeftijdsverificatie) via het vaststellen van de e-Identity van consumenten.

Toezicht
Binnen de goede relaties met toezichthouders werkt BeCommerce aan helder en voorspelbaar optreden ten aanzien van webwinkels.

Lobbyactiviteiten BeCommerce

Brieven, notities en nieuwsberichten

Privacy/cookies
Wet koop op afstand
Nieuwsberichten privacy
Nieuwsberichten wet koop op afstand
Nieuwsberichten kwaliteit regels & toezicht(houders)

2. Lobby Europese wetgeving

Doel

De regels en het toezicht vanuit Europa moeten helder en voorspelbaar zijn. Wetgeving moet ondernemers faciliteren met een minimum aan administratieve lasten. Goede consumentenbescherming is daarbij een gelijkgesteld doel.

Prioriteiten

Met de Europese Commissie werkt BeCommerce aan een visie over nut, noodzaak en werkbaarheid van een Europees webwinkel keurmerk op basis van ervaringen met het BeCommerce Trustmark.

Bij de bundeling van diverse richtlijnen in een Richtlijn Contractuele Rechten Consumenten wordt goed in de gaten gehouden dat ook voor ondernemers werkbare regels ontstaan met een minimum aan administratieve lasten.

Binnen de (digitale) interne markt werkt BeCommerce aan goede randvoorwaarden. Dit zijn betrouwbare en betaalbare systemen voor het vastleggen van e-Identity en online betalen. Tot die randvoorwaarden behoort ook een gelijk speelveld voor Belgische ondernemingen in de Europese en mondiale context.

Harmonisering van regels omtrent dataprotectie is nodig. Meer verplichtingen voor bedrijven om consumentenrechten en de persoonlijke levenssfeer te beschermen moeten hand-in-hand gaan met het aanjagen van consumentenbewustzijn en verminderen van de regeldruk.

3. Meer veiligheid, minder fraude

Veiligheid in de hele transactieketen voor webwinkels en consumenten. Consumenten moeten zich veilig voelen als het gaat om transacties en privacy. Webwinkels willen veiligheid in de logistieke keten en verzekerde inning van het geld waar zij recht op hebben.

Prioriteiten

Minder online criminaliteit
BeCommerce denkt met de overheid mee over de invulling van dit thema uit het regeerakkoord.

Gemeenschappelijke aanpak online fraude
Om diverse soorten fraude tegen te gaan dient intensief samengewerkt te worden met de verschillende partijen en de verkoop- en veiligheidsketen. Dit is vooralsnog niet het geval.

Vaststelling e-Identity
Naar goede systemen voor het vaststellen van e-Identity inclusief betrouwbare leeftijdsverificatie bij transactie en bezorging.

Brieven en Commentaren
...

4. Betrouwbaar online betalingsverkeer

Doel

Naar goede en betrouwbare online en mobiele betaalmethoden. De digitaliserende samenleving stelt nieuwe eisen aan online betalingsverkeer. BeCommerce is en blijft in gesprek met traditionele en nieuwe aanbieders van betaalmethoden.

Prioriteiten

Uniforme en voor de consument begrijpelijke methodes van beveiliging voor online transacties zoals 3D Secure voor online cards.

Belangen borgen van Belgische webwinkels bij grens overschrijdende online betaaltransacties. Na een Europese of kwalitatief gelijke variant.

Met aanbieders werken aan mobiele betaaloplossingen.

5. Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Doel

Binnen de mogelijkheden van BeCommerce een bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen als CO2-reductie, maatschappelijke participatie en financieel verantwoorde transacties.

Prioriteiten

Ontwikkelen van een samenhangende visie over de betekenis van maatschappelijk verantwoord ondernemen voor BeCommerce. De focus ligt daarbij in de eerste instantie op relatie CO2 en duurzame logistiek. 

Het inrichten van een verplichte jaarlijkse financiële check als onderdeel van de waarde-propositie van het BeCommerce Trustmark.

Versterken van certificering van BeCommerce Trustmark