Geschil voorleggen aan Geschillencommissie

Geschil voorleggen aan Geschillencommissie

De BeCommerce geschillencommissie is een onafhankelijk orgaan ontstaan vanuit een noodzaak die BeCommerce ondervond bij zijn klachtendienst.

De consument of de ondernemer kan het geschil ook voorleggen aan de geschillencommissie. Deze procedure is veel goedkoper dan een gang naar de rechter. De BeCommerce Geschillencommissie behandelt: "Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot een verkoop op afstand en met de betrekking de door deze ondernemer te leveren of geleverde goederen en diensten." Als de ondernemer dit doet, moet hij de consument de keuze geven toch te kiezen voor de bevoegde rechter. De consument moet in dit geval binnen vijf weken een keuze maken. Als geen keuze wordt gemaakt binnen deze periode kan de ondernemer het geschil voorleggen aan de geschillencommissie.

Het geschil kan, binnen drie maanden nadat daarover contact is opgenomen met de ondernemer, voorgelegd worden aan de onafhankelijke geschillencommissie BeCommerce. De Becommerce Geschillencommissie is zowel in het Nederlands als in het Frans aan te schrijven. De aanvraag kan zowel via elektronische weg als per post worden ingediend. Deze zijn ook de mogelijkheden voor de uitwisseling van de stukken. De kosten verbonden aan deze procedure bedragen 70 euro.Dit wordt (gedeeltelijk) terugbetaald als de consument (gedeeltelijk) in het gelijk wordt gesteld.

Uitspraak is bindend

De Juridische basis voor deze geschillencommissie is te vinden in : de BeCommerce gedragscode, het BeCommerce huishoudelijke reglement , het wetboek Economisch Recht en de toepasselijke Europese richtlijnen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend. Beide partijen moeten zich eraan houden. Als één van de partijen de uitspraak onredelijk vindt, kan de uitspraak binnen twee maanden na verzending aan de gewone rechter worden voorgelegd door het dagvaarden van de wederpartij. De rechter zal de beslissing slechts marginaal toetsen. Dat wil zeggen dat hij beperkt zich tot de vraag of de uitspraak indruist tegen wat redelijk en billijk is. Voor een dergelijke procedure is het doorgaans wel noodzakelijk een advocaat in te schakelen. 

De Geschillencommissie bevestigt de ontvangst van de volledige aanvraag aan beide partijen. Binnen drie weken dienen zij hun ontvankelijkheidsbeslissing of gemotiveerde weigering mee te delen.

De Geschillencommissie kan een aanvraag weigeren op basis van de exhaustieve lijst van weigeringsgronden conform art XVI,25,§1er WER.

Dit is wanneer:

 • Klachten niet voorafgaandelijk werden ingediend bij de betrokken onderneming
 • Een anonieme aanvraag of een aanvraag waar de tegenpartij niet geïdentificeerd of gemakkelijk identificeerbaar is
 • De betreffende aanvraag wordt ingediend na het verstrijken van de termijn bepaald in het procedurereglement van de entiteit; deze termijn mag niet korter zijn dan één jaar na voorlegging van het geschil aan de betrokken onderneming;
 • De aanvraag verzonnen, kwetsend of eerrovend is
 • De aanvraag niet valt onder de consumentengeschillen waarvoor de entiteit bevoegd is
 • Alhoewel de aanvraag onder de consumentengeschillen valt waarvoor de entiteit bevoegd is, het bedrag of de geschatte waarde van de aanvraag minder of meer bedraagt dan de drempels die in het procedurereglement van de entiteit zijn vastgesteld
 • De aanvraag betreft de regeling van een geschil dat het voorwerp uitmaakt of heeft uitgemaakt van een vordering in rechte
 • Wanneer de behandeling van het geschil de effectieve werking van de gekwalificeerde entiteit ernstig in het gedrang zou brengen 

Nakomingsgarantie

Een uitspraak is dus bindend. In verreweg de meeste gevallen worden beslissingen van de geschillencommissie zonder meer opgevolgd. Maar als een ondernemer, die aangesloten is bij de BeCommerce, weigert de uitspraak na te komen, zonder de uitspraak binnen twee maanden ter toetsing aan de rechter voor te leggen, dan kan de consument voor de uitvoering van de beslissing een beroep doen op de nakomingsgarantieregeling van de BeCommerce. Het bindend advies moet wel betrekking hebben op een geschil dat voortvloeit uit een transactie, gesloten in de periode dat de ondernemer lid is of was van de BeCommerce.

Surseance van betaling, faillissement of beëindiging bedrijfsactiviteiten De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

Informatie over de wettelijke gevolgen van de aanvraag voor de verjaring van de burgerlijke vordering van de aanvrager en over de eventuele invorderingsprocedures  zijn ten laste van de consument. De Geschillencommissie bevestigt de ontvangst van de volledige aanvraag aan beide partijen. Binnen drie weken dienen zij hun ontvankelijkheidsbeslissing of gemotiveerde weigering mee te delen. De maximale proceduretermijn bedraagt 90 kalenderdagen na ontvangst  van de volledige aanvraag. Deze termijn is onder voorbehoud van verlening wegens complexiteit. Partijen beschikken over een redelijke termijn om: Standpunten kenbaar maken, kennis nemen van standpunten  en te reageren op alle documenten, argumenten, en feiten aangehaald door andere partij. Om te voldoen aan de vereiste van vrijheid van de partijen, bedoeld in boek XVI van hetzelfde Wetboek, licht de entiteit de partijen in via een duurzame drager:

 • Voor aanvang van een procedure tot buitengerechtelijke geschillenregeling, over:
 1.  Ofwel het recht dat ze eventueel hebben zich in elk stadium van de procedure terug te trekken; wanneer de onderneming krachtens wettelijke bepalingen, gedragscodes of contractuele verbintenissen verplicht is deel te nemen aan de procedure, geldt dit recht alleen ten voordele van de consument;
 2.  Ofwel, het verplichtend karakter van de procedure, van zodra deze is opgestart;
 3.  Desgevallend, het voor hen bindend karakter van de oplossing;

Vooraleer zij instemmen met de door de entiteit voorgestelde oplossing of beslissen de voorgestelde oplossing te volgen, over:

 1.   De keuze die ze hebben om de voorgestelde of gevonden oplossing al dan niet te aanvaarden of te volgen;
 2.   De rechtsgevolgen voor de partijen wanneer zij instemmen met de voorgestelde of gevonden oplossing;
 3.   De mogelijkheid dat de voorgestelde oplossing verschilt van een rechterlijke beslissing;
 4.   Het feit dat de deelname aan de procedure het instellen van een rechtsvordering niet belet.

 

Er wordt noch verhinderd noch opgelegd dat partijen zich zouden laten bijstaan of vertegenwoordigen door een derde of dat ze onafhankelijk advies inwinnen. Procedure bij belangenconflict gebeurt conform art XVI,26WER en 9 KB. De mededelingsverplichting bedoeld in artikel XVI.26 van hetzelfde Wetboek geldt gedurende de volledige procedure van de buitengerechtelijke geschillenregeling. Wanneer de entiteit uit een enkele natuurlijke persoon bestaat, gebeurt de mededeling enkel aan de partijen. De entiteit voorziet dat, in geval een omstandigheid bedoeld in artikel XVI.26 van hetzelfde Wetboek zich voordoet:

 • De personen die belast zijn met een procedure van buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen delen zonder verwijl aan de gekwalificeerde entiteit en/of aan de betrokken partijen elke omstandigheid mee die van aard is of kan zijn om te worden beschouwd als hun onafhankelijkheid en hun onpartijdigheid aan te tasten of als aanleiding te geven tot een belangenconlflict met een van de partijen.
 • Een andere natuurlijke persoon binnen de entiteit wordt belast met de buitengerechtelijke regeling van het geschil;
 • Of, indien dit onmogelijk is, stelt de entiteit de partijen voor het geschil voor te leggen aan een andere gekwalificeerde entiteit voor behandeling;
 • Of, indien het niet mogelijk is om het geschil aan een andere gekwalificeerde entiteit voor te leggen, deze onmogelijkheid ter kennis wordt gebracht van de partijen die de mogelijkheid hebben bezwaar te maken tegen het verder zetten van de procedure door de natuurlijke persoon die zich in de genoemde omstandigheid bevindt.

Geen garantiefonds

BeCommerce is géén “garantiefonds” voor financieel onvermogen waarop bijvoorbeeld in geval van surséance van betaling of faillissement van een aangesloten bedrijf aanspraak gemaakt kan worden.